Welkom!

9 oktober 2010

 

20171107_191334 w Van harte welkom op de site van de Christelijke Gereformeerde Zangvereniging “Rehoboth”! Op deze site kunt u algemene informatie vinden over ons koor, de dirigent en de organist. Ook kunt u hier vinden waar we de komende tijd hopen te zingen en verslagen van avonden waar we gezongen hebben.  w

Zangavond in “De Bunterhoek” te Nunspeet

29 november 2017

Dinsdagavond 28 November 2017  was het de derde keer van ons optreden in dit zangseizoen. We waren te gast  in het woonzorgcentrum “De Bunterhoek” te Nunspeet.
De belangstelling  was heel goed, alle stoelen waren bezet. Aanwezig  waren   bewoners, vrijwilligers en  belangstellenden.
Ook deze avond hadden we het gebruikelijke  programma, n.l. samenzang, muzikaal intermezzo, gedichten en koorzang.
De samenzang was deze avond: Psalm 85 : 3, Wat vlied’ of bezwijkt : 1, 3 en 4 en 2 coupletten van; Op U, mijn Heiland blijf ik hopen.
Als koor zongen we: God zij met ons, Gebed om genade, Jezus mijn Heiland, Psalm 116, Alzo lief heeft God de wereld gehad, Hemelse Vader, Als ik in Uw hemel kom en Psalm 105.
‘k Heb geloofd en daarom zing ik, werd uitgevoerd als een muzikaal intermezzo door een orgel- en piano duet van Arjan van den Hoorn en Jan van Norel.
Door twee leden van het koor werd de koorzang afgewisseld met een voordracht. Eén middels een gedicht en door ons oudste koorlid een voordracht uit het hoofd..
Aan het begin werden we  hartelijk  verwelkomd en na afloop werd een hartelijk dankwoord gesproken door de activiteiten begeleidster. Met een envelop met inhoud, een applaus van de bewoners  en met waardering van de aanwezigen gingen we voldaan huiswaarts.
Ten slotte hebben we gebruikt gemaakt van een kopje koffie/thee met een koekje.

Zangavond in “Mariposa ” te ’t Harde

9 november 2017

Na een periode van anderhalf jaar (10 mei 2016) waren we op 7 november   2017 weer te gast in Mariposa te  ’t Harde.

Zoals gewoonlijk hadden we als onderdelen  samenzang, koorzang, muzikaal intermezzo

en gedichten.

We werden  deze avond hartelijk welkom geheten door de activiteiten begeleider, die het geheel keurig aan elkaar “praatte”.

De samenzang was deze avond:  Psalm 46 vers 1 en 6, 1 vers van ‘k Wil U, o God, mijn dank betalen en van de Avondzang de verzen 1, 2, 6 en 7.

We konden luisteren naar het muzikaal intermezzo door Jan van Norel (piano) en Arjan van den Hoorn (orgel), Ik heb geloofd en daarom zing ik.

Door twee leden van het koor werd de koorzang afgewisseld met het voordragen van een gedicht.

De koorzang bestond uit de liederen: God zij met ons, Gebed om genade, Jezus mijn Heiland, Psalm 116, Alzo lief heeft God de wereld gehad, Hemelse Vader, Als ik in Uw hemel kom en Psalm 105.

Al met al een afwisselende en fijne avond voor zowel de hoorders als voor het koor en haar begeleiders.

Afgesloten werd met een hartelijk dankwoord en dankgebed door de activiteiten begeleider. Na het drinken van een kopje koffie/thee (met een koekje) gingen we voldaan naar huis.

 

 

Zangavond in “ Hart van Thornspic” te Doornspijk

16 oktober 2017

Dinsdagavond 10 oktober 2017, de eerste uitvoering van het seizoen 2017-2018, waren we te gast in het ontmoetingscentrum “ Hart van Thornspic” te Doornspijk.

Indeling van deze avond was samenzang, koorzang, voordragen van gedichten en muzikaal intermezzo Orgel/Piano.

Drie liederen zongen we als samenzang: Psalm 25 : 2 en 6, Grote God, wij loven U : 1 en 3, en alle vier coupletten van Blijf met mij, Heer, als ’t zonlicht niet meer straalt.

 

Het optreden van ons koor bestond uit het zingen van: Gebed om genade, Psalm 116, Jezus mijn Heiland, Psalm 105, Als ik in Uw hemel kom, Hemelse Vader, Psalm 98 en God zij met ons.

Muzikaal intermezzo: Dirigent Arjan van den Hoorn (orgel) en  Jan van Norel (piano) brachten een  koraalbewerking van  “Wat de toekomst brenge moge” ten gehore. Er werd aandachtig naar geluisterd.

Twee van onze koorleden droegen elk een gedicht voor.

De belangstelling was goed van zowel  bewoners, vrijwilligers als van mensen buiten af. Aan het begin van deze zangavond werden we hartelijk welkom geheten en de aanwezigen werd een goede avond toegewenst.

Aan het eind werd geconcludeerd dat het een  prachtige avond was geweest, voor herhaling vatbaar! Er  werd dan ook op de  mogelijkheid gewezen om weer een nieuwe afspraak te maken.

Na het nuttigen van een consumptie gingen we voldaan huiswaarts.

Afsluiting Verenigingsseizoen 2016/2017

1 mei 2017

Op zaterdagavond 22 april 2017 werd de afsluiting van  het verenigingsseizoen 2016/2017 gehouden.

Ds. Aarnoudse verzorgde de opening,  een  meditatie (Jesaja 38:19) en de sluiting.

We zongen samen Gezang 113 : 1,2 en 5, Gezang 64 : 1, 2 en 3, Psalm 56 : 5, Psalm 136 : 4, Psalm 119 : 47 en 88, 2 coupletten van Merk toch hoe sterk en tenslotte de drie coupletten van het prachtige en indrukwekkende lied U zij de glorie.

De bijdrage van de zondagsschool bestond uit het opzeggen van Bijbelteksten/gedichten en het zingen van  liederen/versjes.

De koorzang was deze avond: Gij, die treurt, komt met uw smart, God zij met ons, Als ik in Uw hemel kom en Psalm 105 de verzen 1, 3, 5 en 24.

Door een lid van de bijbelcontactkring werd een gedicht voorgedragen , deels met orgelbegeleiding.

Na afloop hebben velen van de gelegenheid gebruikt gemaakt nog iets te  drinken en contact met elkaar te hebben. De leden van de Bijbelcontactkring zorgden voor de bediening.

We mogen terugzien  op een goede afsluitingsavond.

Zangavond in “de Bunterhoek” te Nunspeet

20 april 2017

Dinsdagavond 28 maart 2017 waren we te gast in het woonzorgcentrum “De Bunterhoek” in Nunspeet.

De belangstelling  was goed.

Ook deze avond hadden we een afwisselend programma,  n.l. samenzang, muzikaal intermezzo, gedichten en koorzang.

De samenzang was deze avond: Psalm 16 : 3 en 6, Jezus, leven van mijn leven : 1 en 4 en Leer mij, o Heer, Uw lijden recht betrachten de vezen 1, 5 en 9.

Als koor zongen we Gebed om genade, Een toevlucht in gevaren (naar psalm 90),  Jezus mijn Heiland, Alzo lief heeft God de wereld gehad, Als ik in Uw hemel kom, God zij met ons, Psalm 105 en De Lichtstad.

Het muzikaal intermezzo bestond uit een orgel- en piano solo van Arjan van den Hoorn en Jan van Norel over Psalm 25.

Door twee leden van het koor werd de koorzang afgewisseld met het voordragen van een gedicht.

Met een hartelijk woord werden we verwelkomd en na afloop een hartelijk dankwoord van de activiteiten begeleidster. Met een envelop met inhoud , een applaus van de bewoners en met waardering van de aanwezigen gingen we voldaan huiswaarts.

Ten slotte hebben we gebruikt gemaakt van een kopje koffie/thee met een koekje.

Zangavond in “de Hullen” te Oldebroek

17 februari 2017

Dinsdag 14 februari 2017 waren we  te gast in het zorgcentrum de Hullen in Oldebroek. Sinds het bestaan van het koor was  dit voor de vijftiende keer. We hadden ook nu een gevarieerd programma bestaande uit  samenzang, gedichten , muzikaal intermezzo en koorzang.

Ook nu was het welkomstwoord van de activiteiten begeleidster weer hartelijk.

De samenzang was: Psalm 62 : 1 en 5, Rust mijn ziel uw God is Koning de verzen 1, 2 en 3, en als laatste Ach blijf met Uw genade vers 1, 2, 3, en 4.

Door twee koorleden werden weer mooie gedichten voorgedragen.

Onze organist Jan van Norel bracht Psalm 25 ten gehore in een muzikaal intermezzo.

Als koor zongen we: Gebed om genade, Een toevlucht in gevaren, Jezus mijn Heiland, Alzo lief heeft God de wereld gehad, Als ik in Uw hemel kom, Vader wij eren U, Psalm 105 en De Licht stad.

Deze avond was er weer veel belangstelling  van zowel bewoners, begeleiders als  gasten. Zichtbaar was het dat de bewoners genoten. De activiteiten begeleidster sprak een hartelijk dankwoord uit en overhandigde, als blijk van waardering, een enveloppe  met inhoud. Door haar werd een mooi gedicht voorgedragen en zij wenste  dat we in de toekomst weer met ons koor  komen zingen.  Na het nuttigen van een kop koffie of thee met koekje gingen we voldaan huiswaarts.

Verslag Kerstzangavond 17 december 2016

26 december 2016

Op  zaterdagavond 17 december mochten we een Kerstzangavond hebben  aan de Rode Landsweg 1, in de Chr. Ger. kerk te  Doornspijk. Er was veel belangstelling.

Deze avond werkten mee:

- Ds. Aarnoudse algehele leiding en meditatie.

- Het mannenkoor “Eneas” van Urk, o.l.v. Hendrik van Veen en organist Hugo van der Meij  

  en de solisten Albert en Riekelt Post.

- Ons koor “Rehoboth” met dirigent Arjan van den Hoorn en Jan van Norel als pianist.

- Willemien van der Hoek viool

- Williëlle Koele panfluit.

De samenzang werd begeleid door Jan van Norel en Hugo van der Meij.

Samen zongen we: Psalm 98 : 1 en 3, Gezang 95 :1 en 3 (ik kniel aan Uw kribbe neer & Ik lag in donkerheid), Daar is uit ’s werelds duist’re wolken, De Lofzang van Simeon : 1 en 2 en het Ere zij God.

Eneas zong: Gloria intrada, Gloria in Excelsis Deo, Lang geleden in Efratha’s velden, Bethlehem, ‘t Was nacht in Bethlems dreven, en Stille nacht.

Rehoboth zong: Alzo lief heeft God de wereld gehad, Lofzang van Maria, De sterre gaat stralen, Jezus mijn Heiland, Komt nu gij herders en Komt allen tesamen.

Er waren twee muzikale intermezzo,s 1 piano/panfluit; O holy night en 2 piano/viool; Hoor de eng’len zingen d’eer.

Vooraf werd Eneas voorzien van een koffie/thee en krentenbol en na afloop  kon  iedereen genieten  van een kopje koffie/thee met een  kerstkrans.  Dit werd verzorgd door de dames en heren van het koor en door de kosteres.

Na deze mooie Kerstzangavond, waar de boodschap van de geboren Zaligmaker centraal stond, gingen we weer huiswaarts.

 

Zangavond “Seewende” te Nunspeet

30 november 2016

Dinsdagavond 29 november 2016, de eerste uitvoering van het seizoen 2016/2017, waren we te gast in “Seewende” te Nunspeet. Deze avond stond, in de eerste adventsweek, in het teken van advent en Kerst.

De samenzang bestond deze avond uit de volgende drie liederen: Psalm 121 : 1 en 4,  Hoe zal ik U ontvangen : 2 coupletten, en drie coupletten van “Lichtstad met uw paar’len poorten”.

Het optreden van ons koor bestond uit het zingen van: Jezus mijn Heiland, Een toevlucht in gevaren, Psalm 105, Alzo lief heeft God de wereld gehad, Lofzang van Maria, Komt nu, gij herders, De sterre gaat stralen en Komt allen te samen.

Er was  een muzikaal intermezzo en we mochten  luisteren naar het lied “Op U mijn Heiland blijf ik hopen” , uitgevoerd door onze organist Jan van Norel.

Ook de gedichten die werden voorgedragen door twee koorleden gingen over advent en Kerst.


We werden aan het begin van deze zangavond hartelijk welkom geheten  en bewoners en koor werden  een goede avond toegewenst.
Aan het eind werd teruggekeken op  een prachtige avond en werd gesuggereerd  voor volgend jaar  weer een nieuwe afspraak te maken.
Na het nuttigen van een consumptie gingen we voldaan huiswaarts.

Login