Zangavond in “ Hart van Thornspic” te Doornspijk

Dinsdagavond 9 mei 2023, de laatste uitvoering van het seizoen 2022-2023, waren we te gast in het ontmoetingscentrum “ Hart van Thornspic” te Doornspijk.

Het programma van deze avond was samenzang, koorzang, het voordragen van gedichten en een muzikaal intermezzo Orgel.

De liederen die we zongen als samenzang waren: Psalm 108 : 1-7, Psalm 124 : 1,2,3, en 4, U zij de glorie en het Wilhelmus , de coupletten 1 en 6.

Het optreden van ons koor bestond uit het zingen van: Heer ontferm U, Heer wij komen voor Uw troon, Jezus mijn Heiland, Hemelse Vader, Zingt een nieuw lied, Meer liefd´ o Heer tot U, De Lichtstad en Gelukkig is het land.

Muzikaal intermezzo: Henri Frens liet ons genieten van een eigen bewerking van “ Aanschouw het Lam” . Er werd aandachtig naar geluisterd.

Twee van onze koorleden droegen elk een gedicht voor.

De belangstelling was goed van zowel bewoners, vrijwilligers als van mensen buiten af. Aan het begin van deze zangavond werden we hartelijk welkom geheten en de aanwezigen werd een goede avond toegewenst.
Aan het eind werd geconcludeerd dat het een prachtige avond was geweest, voor herhaling vatbaar!
Verder werden we hartelijk uitgenodigd om voor volgend jaar een nieuwe afspraak te maken. De 5e in de geschiedenis, daar willen we graag aan voldoen.
In de pauze werden we van koffie/thee en koek voorzien en aan eind konden we nog consumptie nuttigen en gingen we voldaan huiswaarts.

Zangmoment ‘De Hullen’ Oldebroek

Dinsdagavond 23 februari 2023 mochten we  zingen voor de bewoners/vrijwilligers en gasten in het zorgcentrum “De Hullen” te Oldebroek.
Het  zangmoment bestond deze avond uit: samenzang, muzikaal intermezzo, gedichten, koor- en samenzang .
De samenzang was: Psalm 116 vers 1, twee verzen van ‘Veilig in Jezus armen’ en drie verzen van ‘Blijf bij mij Heer’.
Er werden  mooie gedichten voorgedragen door twee koorleden.
We konden  genieten van het muzikaal intermezzo door Jan van Norel  (orgel) over Psalm 84 de bewerking van Jan Zwart.
Het repertoire van het koor was: Psalm 95, Alzo lief heeft God de wereld gehad, Psalm 136, Heer ik kom tot U, Psalm 8, Jezus mijn Heiland, Psalm 100, Hemelse Vader.
Het koor en de aanwezigen zongen samen  Lichtstad met Uw paar’len poorten.
Bij aanvang werden we hartelijk welkom geheten door de activiteitenbegeleidster.
We zongen voor en met de bewoners, begeleiders, vrijwilligers en gasten.
Zichtbaar was dat de bewoners genoten.
Aan het slot dankte de activiteitenbegeleidster ons hartelijk, nodigde ons uit voor een volgende ontmoeting en overhandigde, als blijk van waardering, een enveloppe met inhoud.
We zien weer uit naar een nieuw te plannen datum.
Na het nuttigen van een kop koffie of thee met plak cake gingen we voldaan huiswaarts.

zangavond Duyvenstaete Nunspeet

Dinsdagavond 04 Oktober 2022  waren we te gast  in Zorgvilla’s  “Duyvenstaete” te Nunspeet.

Het is een klein zorgcentrum. De belangstelling  was goed. Aanwezig  waren bewoners, vrijwilligers en belangstellenden.
Het   programma was deze avond, samenzang, gedichten en koorzang.
De samenzang was deze avond: Psalm 116 : 1 en 4, 2 coupletten van Hoe zal ik u ontvangen en twee verzen van Op U mij Heiland blijf ik hopen.
Het repertoire van het koor was: Psalm 95, Heer, hoe lief’lijk, Heer ontferm U,  God zij met ons, Psalm 8, Maranatha, Psalm 100 en Lichtstad met uw Paarlen Poorten.  Met het laatste vers zongen de bewoners en belangstellenden  mee.
Door twee koorleden  werd de koorzang afgewisseld met een mooi gedicht.
Het deed goed om voor onze oud predikantsvrouw  mw. Van Zonneveld, plaatsgenoten en bekenden, te mogen en te kunnen zingen.
Aan het eind werden we bedankt voor onze komst. Opgemerkt werd dat de aanwezigen zichtbaar genoten hebben en het voor herhaling vatbaar is. Dit mag gezien worden als een uitnodiging voor een volgende keer.
We  hebben gebruikt gemaakt van een kopje koffie/thee met een koekje.
Na een goede avond ging een ieder weer huiswaarts.

Afsluiting verenigingsseizoen 2018/2019

Nu het verenigingsseizoen ten einde is, is op vrijdagavond 10 mei 2019 het seizoen als gemeente afgesloten en hebben wij als koor onze medewerking verleend.

Twee verenigingen hielden een bijdrage n.l. de: Jongvolwassenkring en zoals hiervoor al vermeld ons koor ‘Rehoboth’.

Dominee Aarnoudse verzorgde de opening, de meditatie (Jesaja 6 : 3) en de sluiting.

Als samenzang zongen we: Psalm 33 : 11, Heere Jezus , om Uw woord, Gebed des Heeren : 1 en 2, Psalm 89 : 4-9 met collecte voor de LCJ en 5 coupletten van de 10 geboden 5 coupletten met wisselzang, 3 coupletten van Heilig, heilig, heilig en 3 verzen van Ere zij aan God de Vader.

Bijdrage Jongvolwassenkring: een impressie van wat het afgelopen seizoen behandeld is met betrekking tot een gedeelte van de Tien geboden des Heeren.

Als koor zongen we 2 blokken van 3 liederen: Jezus mijn Heiland, Sanctus, ’t Hijgend hert, der jacht ontkomen, Wees stil voor het aangezicht van God, Koning van hemel, zee en aard en Lof aan de Heer.

Onze solist Marald zong: Ik zie een poort wijd open staan.

Onze soliste Teunie zong: Elk uur, elk ogenblik.

Muzikaal Intermezzo: We luisterden naar Jan van Norel hij speelde een bewerking naar Psalm 77 : 8 Heilig zijn, o God, Uw wegen.

De kosteres en leden van de Jongvolwassenkring zorgden voor de koffie/thee of fris met een koekje waar velen gebruik van maakten.

We kunnen terug zien op een prachtige, waardevolle afsluitingsavond.